STRANI JEZIK!!!!

Ekskluzivna ponuda …

Učilište Podravina u suradnji sa učilištima iz portfolia EducirajMe organizira za sve kojima je potrebno i žele nova znanja učenje stranih jezika sa naglaskom na poslovni strani jezik.
Ovim putem prikupljamo interes tko bi i kada bi htio, molim Vas ako ste zainteresirani prijavite se u inbox ili putem linka uz napomenu da je to za Đurđevac u Učilištu Podravina.

https://www.educirajme.com/edukacije-tecaje…/…/strani-jezici

Očekujemo Vaše prijave

OTVORENI UPISI ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Učilišta Podravina privremeni Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća Učilišta PODRAVINA- Ustanove za obrazovanje odraslih sa sjedištem u Đurđevcu,Kralja Tomislava 72  raspisuje:

NATJEČAJ ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 1. O PROGRAMU

Učilište PODRAVINA vodeći se rezultatima ispitivanja tržišta nudi program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba koji se prema podacima portala MojPosao.hr nalazi na listi jednog od najpotrebitijih i najplaćenijih poslova u budućnosti, a to je briga o starijim i nemoćnim u njihovim domovima.

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba traje 500 sati podijeljenih na teorijski dio (170 sati), vježbe (50 sati), praktični dio (280 sati).Program je odobrilo Ministarstvo znanosti I obrazovanja, a nakon završetka upisuje se u e-radnu knjižicu kao novo zanimanje.

Tokom osposobljavanja polaznicima će se pružiti znanja I vještine koje će im omogućiti lakše zapošljavanje, a posebno će biti obučavani kako:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti postupke te znanja u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 • Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 • Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
 1. UVJETI ZA UPIS

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja / ice starijih I nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:

 • Najmanje završenu osnovnu školu,
 • Navršenih 18 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja / ice.

Osoba mora biti psihički stabilna (rad sa bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) I dobre psihofizičke kondicije ( podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika).Radi se pretežito stojeći, u smjenama i noću.

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Svjedodžba o završetku najmanje osnovne škole
 • Osobna iskaznica (svi dokumenti mogu biti u preslici sa originalima na uvid)
 1. OSTALE INFORMACIJE OKO UPISA

NA NATJEČAJ POTREBNO SE PRIJAVITI SA OSOBNIM I KONTAKT PODACIMA I ISKAZATI VOLJU ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA, A NAKON ZAVRŠETKA NATJEČAJA I PRIKUPLJANJA DOVOLJNOG BROJA POLAZNIKA UČILIŠTE ĆE ORGANIZIRATI UPISE NA KOJE JE POTREBNO DONIJETI SVE DOKUMENTE POTREBNE ZA UPIS KAO I OBAVITI LJEČNIČKI PREGLED MEDICINE RADA PO DOGOVORU SA UČILIŠTEM PREMA NEKIM ZAKAZANIM TERMINIMA ILI DONIJETI SAMOSTALNO LIJEČNIČKO UVJERENJE O PSIHO-FIZIČKOJ SPOSOBNOSTI ZA OVE POSLOVE.

CIJENA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA : 4.500,00 kuna

( Cijena obuhvaća upise, nastavu, ispite, organiziranu stručnu praksu, nastavne materijale, praktičnu odjeću i obuću za obavljanje stručne prakse, izdavanje Uvjerenja)

PLAĆANJE MOGUĆE I NA MINIMALNO 3 ILI MAKSIMALNO 5 RATA U DOGOVORU SA UČILIŠTEM, A UKOLIKO JE PLAĆANJE ODJEDNOM U CIJELOSTI UČILIŠTE ODOBRAVA POPUST 15 %

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI KOJE SE UPISUJE U E-RADNU KNJIŽICU

OSIGURAN NASTAVNI MATERIJALI

OSIGURANA STRUČNA PRAKSA

PLANIRANI POČETAK PROGRAMA PREDVIĐEN ZA 02.11.2019.

PROGRAM SE POKREĆE AKO SE PRIJAVI NAJMANJE 10 POLAZNIKA ILI POLAZNICA, UKOLIKO NEMA DOVOLJAN BROJ NATJEČAJ SE PONOVO OBJAVLJUJE DO POPUNJENJA BROJA NAJMANJE 10 POLAZNIKA.

U Đurđevcu, 25. rujna 2019.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave .

Prijave se podnose na adresu:

referada@uciliste-podravina.hr

ili

putem Facebook profila

Učilište Podravina

@UstanovaUcilistePodravina

ili poštom na adresu

Učilište PODRAVINA-Ustanova za obrazovanje odraslih

Kralja Tomislava 72 , 48350 Đurđevac

 

Natječaj za ravnatelja 2019/2023

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76./93., 29/97., 47/99 i 35/08.), članka 28. i 29. Statuta Učilišta PODRAVINA- Ustanove za obrazovanje odraslih (dalje: Učilište), Upravno vijeće Učilišta raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Uvjeti:

 • Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o ustanovama
 • Minimalno SSS 4.stupanj
 • Poznavanje rada u Windows okruženju ( Office paket)
 • Poznavanje internetskih preglednika i korištenje internetom
 • Poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu
 • Ima jasnu viziju i izradi Program rada za mandatno razdoblje
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Iskustvo u edukacijama odraslih, rukovodećim poslovima, vođenju tima i upravljanja organizacijom – najmanje 8 godina
 • Organizacijske sposobnosti, znanja i vještine za potrebne za uspješno upravljanje
 • Iskustvo u pribavljanju sredstava iz raznih izvora financiranja

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • Program razvoja Učilišta za mandatno razdoblje
 • Potvrda o državljanstvu (preslika domovnice)
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Životopis

Za ravnatelja Učilišta  ne može biti imenovana osoba:

 • kojoj je pravomoćnom sudskom presudom zabranjeno obavljanje funkcije ravnatelja, dok ta zabrana traje,
 • kojoj je izrečena mjera koja ima pravnu posljedicu nemogućnost obavljanja funkcije ravnatelja,
 • koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznena djela zbog kojih prema zakonu ne može obavljati funkciju ravnatelja,
 • zbog drugih razloga utvrđenih zakonom.

Mandat ravnatelja/ice traje 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Učilišta na adresu: Učilište PODRAVINA, Kralja Tomislava 72, 48350 Đurđevac s naznakom “za natječaj” u roku 14 dana od dana objave u javnom glasilu tj. Službenoj stranici učilišta. Osim poštom, prijave se mogu predati na adresi Stjepana Radića 16,48350 Đurđevac, na prvom katu zgrade, radnim danom od 7.00 do 14.00 sati ili prijava se može uputiti e-mailom na referada@uciliste-podravina.hr dok se dokumentacija treba donijeti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Đurđevcu, 01. listopada 2019.

Upravno vijeće Učilišta