Natječaj za ravnatelja 2019/2023

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76./93., 29/97., 47/99 i 35/08.), članka 28. i 29. Statuta Učilišta PODRAVINA- Ustanove za obrazovanje odraslih (dalje: Učilište), Upravno vijeće Učilišta raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Uvjeti:

 • Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o ustanovama
 • Minimalno SSS 4.stupanj
 • Poznavanje rada u Windows okruženju ( Office paket)
 • Poznavanje internetskih preglednika i korištenje internetom
 • Poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu
 • Ima jasnu viziju i izradi Program rada za mandatno razdoblje
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Iskustvo u edukacijama odraslih, rukovodećim poslovima, vođenju tima i upravljanja organizacijom – najmanje 8 godina
 • Organizacijske sposobnosti, znanja i vještine za potrebne za uspješno upravljanje
 • Iskustvo u pribavljanju sredstava iz raznih izvora financiranja

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • Program razvoja Učilišta za mandatno razdoblje
 • Potvrda o državljanstvu (preslika domovnice)
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Životopis

Za ravnatelja Učilišta  ne može biti imenovana osoba:

 • kojoj je pravomoćnom sudskom presudom zabranjeno obavljanje funkcije ravnatelja, dok ta zabrana traje,
 • kojoj je izrečena mjera koja ima pravnu posljedicu nemogućnost obavljanja funkcije ravnatelja,
 • koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznena djela zbog kojih prema zakonu ne može obavljati funkciju ravnatelja,
 • zbog drugih razloga utvrđenih zakonom.

Mandat ravnatelja/ice traje 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Učilišta na adresu: Učilište PODRAVINA, Kralja Tomislava 72, 48350 Đurđevac s naznakom “za natječaj” u roku 14 dana od dana objave u javnom glasilu tj. Službenoj stranici učilišta. Osim poštom, prijave se mogu predati na adresi Stjepana Radića 16,48350 Đurđevac, na prvom katu zgrade, radnim danom od 7.00 do 14.00 sati ili prijava se može uputiti e-mailom na referada@uciliste-podravina.hr dok se dokumentacija treba donijeti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Đurđevcu, 01. listopada 2019.

Upravno vijeće Učilišta